تخم- Andy Weir

http://soulspottv.com/blog/the-egg-story-will-blow-your-mind/ یک تصادف ماشین بود، هیچ چیز خاصی نبود ولی با وجود این مرگبار. تو، زن و دو فرزند بجا گذاشتی. مرگی بی رنج و درد بود. ماموران اورژانس تمام […]

خواندن مطلب →